วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

บทความรู้ที่1 เรื่องคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ(ชำนาญการพิเศษ) จะประเมินใน 6 เรื่อง ได้แก่
                  1.พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย ได้แก่ การควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบของหน่วยงานและสังคมในกรณีมีความรับผิดชอบและซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
                  2.การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติทั้งพฤติกรรมส่วนตนและพฤติกรรมการปฏิบ้ติงาน ทั้งในเรื่องความสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิต
                  3.การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ได้แก่ การประพฤติปฎิบัติตนในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเพียง การหลีกเลี่ยงอบายมุข การรู้รักสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิต
                  4.ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ได้แก่ ความพึงพอใจและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยมุ่งผลสำเร็จที่เป็นความเจริญก้าวหน้าของการจัดการศึกษา
                  5.ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ได้แก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต และผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้รับบริการเป็นสำคัญ
                  6.ค่านิยม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

ประเพณีไทย

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
ประเพณีตักบาตรดอกไม้  จังหวัดสระบุรี
          “น้อมนมัสการรอยพระพุทธบาท  ร่วมทำบุญตักบาตรตามวิถีปฏิบัติ  ในงานประเพณีตักบาตรดอกไม้  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ตลอดช่วงเช้าและช่วงบ่ายพระสงหลายร้อยรูป  บิณฑบาตเหล่าดอกเข้าพรรษาสีเหลือง  ขาว  และน้ำเงินม่วง  ซึ่งจะเบ่งบานในช่วงวันเข้าพรรษา  ที่พุทธศาสนิกชนหลายหมื่นแสนต่างพร้อมใจนำมาถวายด้วยศรัทธาอันแรงกล้า  เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน”

บทความที่4การละเล่นของไทย


การละเล่นนางด้ง
 
การเล่นนางด้ง จะเล่นเฉพาะเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ไปจนถึงสิ้นเดือนนิยมเล่นเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น เชื่อกันว่าเดือนเมษายน เป็นช่วงประตูสวรรค์ยังไม่เปิด เหล่านางฟ้าไม่สามารถออกมาได้และเป็นช่วงที่เหล่านางฟ้า หรือผีนางด้ง จำศีล 
คลิปตัวอย่าง


บทความรู้ที่ 5 เรื่องวันสำคัญทางศาสนา

วันอาสาฬหบูชา


 ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๘

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรมบทความที่2-3เรื่องประเพณีไทย

ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

dscf5340resizepx4[1]
ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม
          “แสงนวลจากจันทร์วันเพ็ญส่องสว่างค่ำคืนให้รื่นเริงไปพร้อมกับเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี  ผู้คนจากทั่วสารทิศร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยเคารพศรัทธา  เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต  แล้วร่วมแรงร่วมใจแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์  อิ่มบุญแล้วยังได้สนุกครึกครื้นไปกับบรรยากาศงานวัด  กิจกรรม  การประกวด  และการละเล่น  จึงมากมายรอยยิ้ม  ความสุขเช่นทุกๆ ปี”

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ครู...เรือจ้างกลางใจ
คิดถึงครู

  เคยร้องไห้  เพราะครูตี   ที่ทำผิด     
น้ำตาศิษย์  พรั่งพรู       ครูพร่ำสอน
ทั้งสอนไป    ตีไป          ไม่ขาดตอน   
ครูเฝ้าวอน   ย้อนย้ำ      ให้ทำดี

ครูนั้นคือ    แบบอย่าง   ที่สร้างศิษย์
ครูคือมิตร  ยามพลาดพลั้ง  ไม่ห่างหนี
ครูผู้ให้      ความเมตตา   เปี่ยมปรานี
ครูผู้มี       คุณธรรม    ชี้นำคน

ผ่านชีวิต   มาได้   ด้วยใจสู้
เพราะคำครู  สอนใจ  ให้เหตุผล
ความสำเร็จ  ปรากฏ  ด้วยอดทน
พระคุณล้น   เหลือล้ำ  เกินรำพัน

ถึงใครเห็น   ครูเป็น   เช่นเรือจ้าง
แต่ครูสร้าง   ทางชีวิต  ศิษย์ยึดมั่น
นานหลายปี   พลัดพราก  จากไกลกัน
ใจศิษย์นั้น     ยังคำนึง    คิดถึงครู  
                                              นพ   นิตย์มาลัย   16 ม.ค 2556(วันครูแห่งชาติ) 

ขอขอบคุณ กลอนวันครู โดยคุณ นพ นิตย์มาลัย